Teatr NNLubelska Trasa PodziemnaPiwnica pod FortunąDom Słów
Loading...

Regulations

REGULAMIN z dn. 01.10.2021 r.

Regulamin z dn. 01.10.2021 r. zawiera:

 • REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
 • INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

 1. Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu na wystawy Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” (zwane dalej „Ośrodkiem”) tj. Wystawę „Lublin. Pamięć. Miejsca”, Izbę Drukarstwa/Dom Słów, Lubelską Trasę Podziemną oraz Piwnicę Pod Fortuną.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w uzasadnionym przypadku, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości, a zmodyfikowany Regulaminu umieszczany w serwisie sprzedaży biletów on-line (Serwis) znajdującego się pod adresem https://bilety.teatrnn.pl/ będzie miał zastosowanie wyłącznie do transakcji zawartych po dacie wprowadzenia tego zmodyfikowanego Regulaminu i  podania go do informacji w ww. trybie.
 3. Zakup biletów wstępu do Ośrodka możliwy jest na stronie internetowej pod adresem https://bilety.teatrnn.pl/ wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 4. Po opłaceniu biletu i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf.
 5. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na ekspozycję. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 6. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Ośrodka umożliwia zakup maksymalnie 10 biletów w trakcie jednej transakcji.
 7. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach, godzinach otwarcia Ośrodka oraz regulamin zwiedzania, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka www.teatrnn.pl w zakładce „Zwiedzanie”.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora płatności First Data Polska S.A. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
 10. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT” w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 11. Wejście na wystawy Ośrodka odbywa się w terminach i godzinach wybranych i wskazanych na bilecie. Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na wystawę.
 12. Bilet nie wykorzystany w wyznaczonym terminie traci swoją ważność.
 13. Uprawnieni pracownicy Ośrodka mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych (legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny, itp.).
 14. Bilety wstępu do Ośrodka zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 15. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line  wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub poprzez pocztę klasyczną na adres: Ośrodek „Brama Grodzka  - Teatr NN” ul Grodzka 21, 20-112 Lublin w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 16. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji oraz dane osobowe umożliwiające kontakt z osobą wnosząca reklamację
 17. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Ośrodek w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Ośrodek poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 18. Rozpatrzenie reklamacji przez Ośrodek nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) (dalej jako: „RODO”), Ośrodek , jako administrator danych informuje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych kupującego, a także o przysługujących kupującemu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, email: [email protected];
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym kupujący może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych poprzez: email: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych;
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez kupującego na etapie zawierania i wykonywania umowy (podanych powyżej) w trybie opisanym w Regulaminie opiera się na przesłance z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, gdyż dane podawane w czasie zakupu biletów są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów, jak i do podjęcia działań na żądanie kupującego, przed zawarciem umowy, jak i na art. 6 ust. 1 lit. c RODO stanowiącym o prawie do przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowiącym o prawie do przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym dla dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej z kupującym umowy;
 4. Dostęp do danych osobowych kupującego będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Ośrodka i podwykonawcy usług realizowanych rzecz Ośrodek, niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień;
 5. Dane osobowe kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 6. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, jak również przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupu biletów;
 9. Dane kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;
 10. Dane osobowe kupującego nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w pkt 3 powyżej.